Sản lượng 700 tấn / ngày thành phẩm

Đang xúc tiến vùng nguyên liệu với hợp tác xã

Đã bán số lượng ít qua whoam

Cuối tháng11 sẽ có gạo mới jasmine

Thị trường chính Malayasia, Trung quốc, philippin

Jasmine 85 , 5% tam Việt Nam chỉ có đông xuân nhưng thương phẩm xấu vào mùa năm nay

Giá 450 USD/ FOB giá bao 50 kg

Hàng 5451 giá thấp hơn 50 USD/KG CUNG CẤP thị trường Trung Quốc đa phần

HÀNG 6976 giá thấp 50